Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og adresse

Foreningens navn er: ”Senfølgerforeningen”.

Foreningens adresse er hos formand.

Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

§2 Foreningens formål

Senfølgerforeningen er en forening, som varetager senfølgerramtes interesser, især i forhold til at
støtte og vejlede senfølgerramte, så de får et godt liv efter kræft, samt at få deres behov for
anerkendelse, udredning og behandling sat øverst på den sundheds- og socialpolitiske dagsorden.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer i foreningen optages personer med senfølger efter kræftbehandling samt
andre interesserede personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 Herudover kan som støttemedlemmer optages organisationer, institutioner, foreninger o. lign.
med interesse for foreningens formål. Disse medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på
generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Kontingent

Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år - Ved manglende betaling
sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man
slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på
generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og fastsætter foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen afholdes én gang om året, senest med udgangen af 2. kvartal og
medlemmerne, jf. § 3, smh. § 4, skal indkaldes med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning – godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelse, jf. § 6, stk. 1
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 6 stk. 2
  9. Eventuelt

På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer jf. § 3 stk. 1 én stemme hver. Dirigenten
kan afgøre afstemningsformen.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 9 om
vedtægtsændringer.

Valgbare til bestyrelse og revisorer er alle medlemmer, jf. § 3 stk. 1, der er mødt frem på
generalforsamlingen eller har givet deres skriftlige tilsagn forinden. Såvel stemmeret som
valgbarhed er betinget af, at der ikke er kontingentrestance.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter
skriftlig anmodning herom fra mindst 1/3 af stemmeberettigede i h.t. § 3 stk. 1 jf. § 4, vedlagt
dagsordenforslag.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og gennemføres under tilsvarende
bestemmelser som gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens organisation og virke

Stk. 1 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 6-12 medlemmer, samt 2
suppleanter. Det skal tilstræbes, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer er kræftbehandlede med
senfølger.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved behov, søge om en kortere eller længere orlov.

Suppleanternes rolle er, at kunne indtræde ved forfald af bestyrelsesmedlemmer i kortere eller
længere perioder.
Suppleanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Hvis Suppleanten overgår til at være medlem af bestyrelsen, får suppleanten stemmeret.

For personer, som er interesseret i at bidrage til foreningens bestyrelsesarbejde, er det muligt at
indtræde som associeret bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling. Associerede
bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret.

Det skal tilstræbes, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer er kræftbehandlede med senfølger.

På valg i ulige år er for en 2-årig periode: Formand og sekretær samt 2-4 menige
bestyrelsesmedlemmer.

På valg i lige år er for en 2-årig periode: Næstformand og kasserer samt 2- 4 menige
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden – herunder kan bestyrelsen beslutte at udvide
bestyrelsesmøder med frivillige arbejdsgruppemedlemmer og repræsentanter for lokale netværk
eller lokalforeninger.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller ved
dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 2 Revisorer vælges for 2 år ad gangen, og herudover vælges 1 revisorsuppleant hvert år.

Skulle der ikke kunne vælges revisor/revisorer blandt de fremmødte medlemmer på
generalforsamlingen, skal bestyrelsen være berettiget til efter generalforsamlingen at vælge frivillig,
ulønnet revisor/revisorer uden for medlemskredsen, eller indgå aftale med en honoreret registreret
revisor, for perioden indtil næste generalforsamling, hvor der igen skal forsøges valgt
revisor/revisorer blandt medlemmerne.

Bestemmelserne i vedtægternes § 5 om revisorer f.s.v. angår valgbarhed, § 6 stk 2 og stk.5 om
valgperiode og ulønnet arbejde samt § 7 om interne revisorer er ikke gældende ved eventuel aftale
med registreret revisor, eller med frivillige, ulønnede revisorer uden for medlemskredsen.

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling, hvor foreningens formål og virke er til
debat. Der orienteres om det forløbne års arbejde og lægges strategier for det kommende år.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab samt efterfølgende referat af generalforsamlingen med
formandsberetning lægges ind på foreningens hjemmeside.

Stk. 4 Bestyrelsen skal arbejde for oprettelse af lokale netværk for kræftoverlevere med senfølger.
Netværksgrupper kan oprettes i et samarbejde med enkeltpersoner, lokalforeninger, rådgivninger og
kommuner. De enkelte lokale netværk drives af en til to tovholdere. Mindst en af tovholderne har
personlig erfaring med senfølger på egen krop. Tovholderne er medlem af Senfølgerforeningen og
de kan derfor tilslutte sig foreningens mål og visioner. Tovholderne indgår i et landsdækkende
netværk, som bliver tilbudt løbende ajourføring i den sidste nye viden om senfølger samt
indsatsområder. Dette vil ske ud fra tovholdernes behov i form af workshops og undervisning. Alle
møder, arrangementer og formidling om det lokale netværk annonceres med afholdte steds logo
samt Senfølgerforeningens logo. Det lokale netværks møder annonceres i kalenderen på
Senfølgerforeningens hjemmeside. Tovholdere kan få refunderet transport/kørsel til disse møder
samt udlæg til lettere forplejning. Refundering af anden aktivitet aftales med Senfølgerforeningen.

Stk. 5 Alt arbejde, der udføres af bestyrelse, frivillige, arbejdsgruppe, netværk og lokalforeninger
samt revisorer, er ulønnet, men rimelige dokumenterede udlæg kan refunderes, jf
forretningsordenen.

§ 7 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at varetage regnskabsmæssige opgaver, kan bestyrelsen
vælge en ekstern regnskabsadministrator.
Regnskabet revideres af to interne revisorer. Se dog § 10. Foreningens midler skal i størst muligt
omfang være anbragt på bankkonto.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af formand og næstformand.
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer hæftelse ud over kontingentet.

Legat-, fondsmidler o.lign. donationer til særlig anvendelse indgår ikke i foreningsformuen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver, at
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, jf. § 3 jf. § 4, på generalforsamlingen stemmer
herfor.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§10 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst
3/4 af de tilstedeværende stemmer herfor. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler
overgå til Kræftens Bekæmpelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2022.


Om Senfølgerforeningen

Vi er en patientforening, der hjælper kræftbehandlede, som har fået senfølger. Vi arbejder for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Læs om vores arbejde

Bliv medlem af Senfølgerforeningen

For kun 100 kr. om året kan du blive medlem af Senfølgerforeningen. Som medlem støtter du vores arbejde for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Ja tak, meld mig ind