Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og adresse

Foreningens navn er: ”Senfølgerforeningen”.

Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller et bestyrelsesmedlem.

Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

§ 2 Foreningens formål

 • at hjælpe andre med senfølger til det gode liv efter kræftbehandling, fx gennem netværksdannelser og erfaringsudveksling
 • at formidle og informere gennem digitale og sociale medier
 • at indsamle og formidle brugerfortællinger fra mennesker ramt af senfølger
 • at indsamle og formidle nyeste viden om senfølger
 • at påpege aktuelle behov for forskning i senfølger fra brugerperspektivet
 • at arbejde for at kompleksiteten i senfølgerområdet synliggøres på alle niveauer i samfundet, politisk, sundhedsfagligt og i forhold til sociale konsekvenser
 • at samarbejde på tværs med diagnosespecifikke patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse
 • at samarbejde med relevante enheder i kommuner og regioner (fx jobcentre, almen praksis, rehabiliteringsenheder, senfølgerenheder/klinikker, onkologiske centre og specialafdelinger senfølger.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer i foreningen optages personer med senfølger efter kræftbehandling samt andre interesserede personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 Herudover kan som støttemedlemmer optages organisationer, institutioner, foreninger o. lign. med interesse for foreningens formål. Disse medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Kontingent

Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år - Ved manglende betaling sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse"

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og fastsætter foreningens vedtægter. Generalforsamlingen afholdes én gang om året, senest med udgangen af 2. kvartal og medlemmerne, jf. § 3, smh. § 4, skal indkaldes med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – godkendelse heraf
 3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelse, jf. § 6, stk. 1
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 6 stk. 2
 9. Eventuelt

På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer jf. § 3 stk. 1 én stemme hver. Dirigenten kan afgøre afstemningsformen.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 9 om vedtægtsændringer.

Valgbare til bestyrelse og revisorer er alle medlemmer, jf. § 3 stk. 1, der er mødt frem på generalforsamlingen eller har givet deres skriftlige tilsagn forinden. Såvel stemmeret som valgbarhed er betinget af, at der ikke er kontingentrestance.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 1/3 af stemmeberettigede i h.t. § 3 stk. 1 jf. § 4, vedlagt dagsordenforslag. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og gennemføres under tilsvarende bestemmelser som gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens organisation og virke

Stk. 1 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 6-12 medlemmer. Det skal tilstræbes, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer er kræftbehandlede med senfølger.

På valg i ulige år er for en 2-årig periode: Formand og sekretær samt 2-4 menige bestyrelsesmedlemmer.

På valg i lige år er for en 2-årig periode: Næstformand og kasserer samt 2-4 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden – herunder kan bestyrelsen beslutte at udvide bestyrelsesmøder med frivillige arbejdsgruppemedlemmer og repræsentanter for lokale netværk eller lokalforeninger.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 2 Revisorer vælges for 2 år ad gangen, og herudover vælges 1 revisorsuppleant hvert år.

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling, hvor foreningens formål og virke er til debat. Der orienteres om det forløbne års arbejde og lægges strategier for det kommende år. Indkaldelse med dagsorden og regnskab samt efterfølgende referat af generalforsamlingen med formandsberetning lægges ind på foreningens hjemmeside.

Stk. 4 Bestyrelsen skal arbejde for oprettelse af lokale netværk for kræftoverlevere med senfølger. Netværksgrupper kan oprettes i et samarbejde med enkeltpersoner, lokalforeninger, rådgivninger og kommuner. De enkelte lokale netværk drives af en til to tovholdere. Mindst en af tovholderne har personlig erfaring med senfølger på egen krop. Tovholderne er medlem af Senfølgerforeningen og de kan derfor tilslutte sig foreningens mål og visioner. Tovholderne indgår i et landsdækkende netværk, som bliver tilbudt løbende ajourføring i den sidste nye viden om senfølger samt indsatsområder. Dette vil ske ud fra tovholdernes behov i form af workshops og undervisning. Alle møder, arrangementer og formidling om det lokale netværk annonceres med afholdte steds logo samt Senfølgerforeningens logo. Det lokale netværks møder annonceres i kalenderen på Senfølgerforeningens hjemmeside. Tovholdere kan få refunderet transport/kørsel til disse møder samt udlæg til en lettere forplejning. Refundering af anden aktivitet aftales med Senfølgerforeningen.

Stk. 5 Alt arbejde, der udføres af bestyrelse, frivillige, arbejdsgruppe, netværk og lokalforeninger samt revisorer, er ulønnet, men rimelige, dokumenterede udlæg kan refunderes, jf. forretningsordenen.

§ 7 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres af bestyrelsens kasserer. Regnskabet revideres af to interne revisorer. Se dog § 10. Foreningens midler skal i størst muligt omfang være anbragt på bankkonto.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer hæftelse ud over kontingentet.

Legat-, fondsmidler o.lign. donationer til særlig anvendelse indgår ikke i foreningsformuen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, jf. § 3 jf. § 4, på generalforsamlingen stemmer herfor.

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 10 Skulle der ikke kunne vælges revisor/revisorer blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, skal bestyrelsen være berettiget til efter generalforsamlingen at vælge frivillig, ulønnet revisor/revisorer uden for medlemskredsen, eller indgå aftale med en honoreret registreret revisor, for perioden indtil næste generalforsamling, hvor der igen skal forsøges valgt revisor/revisorer blandt medlemmerne.

Bestemmelserne i vedtægternes § 5 om revisorer f.s.v. angår valgbarhed, § 6 stk 2 og stk.5 om valgperiode og ulønnet arbejde samt § 7 om interne revisorer er ikke gældende ved eventuel aftale med registreret revisor, eller med frivillige, ulønnede revisorer uden for medlemskredsen.

§ 11 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer herfor. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til Kræftens Bekæmpelse.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. oktober 2020.


Om Senfølgerforeningen

Vi er en patientforening, der hjælper kræftbehandlede, som har fået senfølger. Vi arbejder for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Læs om vores arbejde

Bliv medlem af Senfølgerforeningen

For kun 100 kr. om året kan du blive medlem af Senfølgerforeningen. Som medlem støtter du vores arbejde for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Ja tak, meld mig ind