Om Senfølgerforeningen

Vi er en patientforening, der hjælper kræftbehandlede, som har fået senfølger. Foreningen blev stiftet i 2008 og arbejder for et godt liv efter kræft.

Vi er mange, der lever med senfølger efter kræft

Hvert år får flere end 45.000 danskere kræft. Stadig flere bliver helbredt, men selv om man er helbredt for sin kræftsygdom, er man ikke nødvendigvis rask. De fleste får senfølger og må leve med fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter deres kræftbehandling. 

Vi hjælper dig, der har senfølger

Vi har mange års erfaring med senfølger, og med hvordan det føles og opleves. Vi ved, hvad det betyder, når der ikke er genklang - når ingen rigtigt vil høre på dig. Vi er her for at hjælpe dig med at finde en løsning på, hvordan du kan få den rette hjælp og leve bedst muligt med dine senfølger.

Mød Senfølgerforeningens bestyrelse

Senfølgerforeningen ledes af en bestyrelse, der arbejder frivilligt og ulønnet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har selv haft kræft og lever med senfølger.

Mød vores bestyrelsesmedlemmer

Vi er stærkt fagligt funderet

Vi søger at have den seneste viden om senfølger, og vi støtter studier og projekter, som er med til at skabe bedre muligheder for dig med senfølger. I 2018 indgik vi i et nationalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, DCCC og tre nationale forskningscentre, som skal skabe ny viden om, hvordan man bedst opsporer, forebygger og behandler senfølger.

Vi sætter senfølger på den politiske dagsorden

Vi er en uafhængig og landsdækkende forening, der ledes af en bestyrelse på 6-12 medlemmer. Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, og som forening arbejder vi strategisk med at sætte senfølger på den politiske dagsorden. Et af vores centrale mål er at fremme kendskabet til og forståelsen for senfølger hos kræftbehandlede. 

Book os til foredrag og workshops

I Senfølgerforeningen har vi mange års erfaring med at holde oplæg om senfølger. Vi møder deltagerne på lige fod og udveksler erfaring og viden.

Læs mere og book et oplæg

Vi arbejder for et godt liv efter kræft

Senfølgerforeningens vision og overordnede mål er at styrke, støtte og vejlede kræftpatienter til selvomsorg med henblik på at mestre håndteringen af et hverdagsliv med senfølger.

 1. Alle kræftpatienter skal informeres om senfølger i forbindelse med deres kræftsygdom og skal fortløbende informeres om senfølger i opfølgningsforløbet.
  Senfølgerforeningen vil arbejde for:
  • At alle kræftpatienter kender deres rettigheder med hensyn til at blive informeret om og behandlet for deres senfølger.
  • At respektive kræftpakkeforløb og opfølgningsprogrammer inden for rehabilitering bliver implementeret på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis.
 2. Alle kræftpatienter skal fortløbende udredes for senfølger.
  Senfølgerforeningen arbejder for:
  • At sundhedsvæsenet og sundhedsmyndigheder får retningslinjer for, hvilke senfølger, der skal udredes og behandles på specialistniveau.
 3. Alle kræftpatienter med senfølger skal støttes, vejledes, behandles og/eller lindres for deres senfølger i et sammenhængende patientforløb.
  Senfølgerforeningen vil:
  • Formidle om senfølgerlinjen og om de tilbud, som foreningen tilbyder via foreningens hjemmeside.
  • Vejlede og informere kræftpatienter og pårørende om vigtigheden af at blive behovsvurderet og om vigtigheden af at få udarbejdet en individuel opfølgningsplan.
  • Vejlede og informere kræftpatienter og pårørende om vigtigheden af at have en patientansvarlig læge og en tilknyttet kontaktsygeplejerske.
  • Opfordre sundhedsmyndighederne til landsdækkende og systematisk dokumentation af senfølger (registrering, udredning, behandling og evaluering).
  • Vejlede og informere om mulige henvisningsmuligheder og behandlingsformer.
  • Udarbejde materiale om senfølger og med fokus på behandling af senfølger i det samlede sundhedssystem.
  • Formidle donationsbeløb til behandling eller rehabiliteringsophold til patienter med senfølger.
  • Arbejde for etablering af tværfaglige senfølgeklinikker til behandling af senfølger i hver region.
 4. Budskabet om senfølger og kendskab til Senfølgerforeningen skal udbredes.
  Senfølgerforeningen vil:
  • Afholde informationsmøder, konferencer, workshops, foredrag, oplæg, cafemøder for henholdsvis kræftpatienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
  • Understøtte og sikre drift af lokale netværksgrupper med geografisk  spredt placering, så alle med senfølger har mulighed for at mødes med ligestillede.
  • Informere via digitale og sociale medier.
  • Fortsat tilbyde og videreudvikle telefonlinjen.
  • Udsende nyhedsbrev for medlemmer af foreningen.
  • Fortsætte samarbejde med undervisningsinstitutioner og universiteter.
 5. Senfølger efter kræftsygdom skal anerkendes, italesættes og handles på i samfundet.
  Senfølgerforeningen vil:
  • Støtte projekter og opfordre til øget indsats på de områder, som har betydning for at komme tilbage til et godt hverdagsliv og arbejdsliv efter en kræftsygdom.
  • Udarbejde artikler og læserbreve til dagspresse og fagblade.
  • Opfordre kræftpatienter og pårørende til åbenhed omkring senfølger.
  • Informere kommunerne om senfølger.
  • Samarbejde på tværs med de diagnosespecifikke patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse.
 6. Vi arbejder for at få fastlagt nogle nationale standarder, således at der er lighed i udredning, behandling og rehabilitering ifm senfølger.
  Senfølgerforeningen vil arbejde for:
  • At der udarbejdes kliniske vejledninger på sygdomsspecifikke og generelle senfølger.
  • At kompleksiteten på senfølgerområdet synliggøres på alle niveauer i samfundet (politisk, sundhedsfagligt og socioøkonomisk).
  • Gøre sundhedsvæsenet, jobcentre og forskningsaktører opmærksomme på ulighed inden for senfølger og rehabilitering.
  • Mere lighed i samfundet, så alle kræftpatienter med senfølger får samme tilbud og har ens muligheder for støtte, vejledning og behandling af deres senfølger.
  • At alle kræftpatienter kan komme tilbage til et godt hverdagsliv.
 7. Foreningen skal være sparringspartner og aktør i forskningsprojekter og politiske beslutninger,  når det drejer sig om livet med senfølger.
  Senfølgerforeningen vil:
  • Påpege aktuelle behov for forskning i senfølger ud fra patientperspektivet.
  • Understøtte patientinvolvering i udarbejdelse af forskningsprotekoller.
  • Levere informanter/patienter til forskning og projekter.
  • Indsamle og formidle brugerfortællinger fra mennesker ramt af senfølger.
  • Formidle kontakt til patienter, som kan indgå i forskningsprojekter.
 8. Foreningen arbejder for at være førende på viden om senfølger og livet efter kræft.
  Senfølgerforeningen vil:
  • Indgå i Internationalt/nordisk samarbejde med andre relevante patientforeninger og organisationer inden for senfølgeområdet.
  • Samarbejde med senfølgeklinikker.
  • Samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og tre Nationale Forskningscentre inden for Senfølger.
Bliv medlem af Senfølgerforeningen

For kun 100 kr. om året kan du blive medlem af Senfølgerforeningen. Som medlem støtter du vores arbejde for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Ja tak, meld mig ind