Invitation til foredrag samt generalforsamling

02-09-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 5. oktober 2020, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø og

Invitation til et foredrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi.

Program:

​Kl. 17.00 - 18.00: Professor emeritus, dr.phil. et lic.pharm Jørgen Rassing causerer over teori og selvoplevet praksis med 5 års cancerpakke efterfulgt af gentagne behandlinger. Foredraget vil indeholde nedenstående punkter :

 • Oplevelse af virkning, bivirkning og senfølger
 • Hjælp til selvhjælp til et godt liv
 • Støtte fra "Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger"

Tilmelding til foredrag er nødvendigt pga. coronapandemien. Tilmelding til mail: simone@senfoelger.dk senest onsdag d. 30. september.

Kl. 18.00 til 18.20: Der serveres en sandwich og en let forfriskning samt kaffe/te og kage.

Tilmelding til spisning senest onsdag d. 30. september til mail: simone@senfoelger.dk

 Kl. 18.20: afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING for foreningens medlemmer. Pårørende er velkomne. Dagsorden iflg. vedtægterne :

 1. Vag af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab - godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 2020
 6. Kontingent, herunder medlemsservice
 7. Valg af bestyrelse, jf. § 6 stk. 1
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 6 stk 2
 9. Eventuelt

Med henvisning til pkt. 4 foreslår bestyrelsen, at § 4 Kontingent ændres til: "Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år - Ved manglende betaling sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse"

Eventuelle forslag tilsendes bestyrelsen V/formand Marianne Nord Hansen, Rosenørns Alle 11, 4 th, Frederiksberg C eller pr. mail: formand@senfoelger.dk senest 21. september 2020.

Med venlig hilsen
Marianne Nord Hansen
Formand for Senfølgerforeningen