Senfølger af kræft og tilknytning til arbejdsmarkedet

19-04-2017
- En kvalitativ undersøgelse i et fænomenologisk perspektiv

Vi er to specialestuderende fra Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet, som er ved at skrive vores afsluttende speciale omhandlende senfølger af kræft og tilknytning til arbejdsmarkedet. Specialet udarbejdes i samarbejde med Senfølgerforeningen i Aalborg, hvorfor det er personer med tilknytning til Senfølgerforeningen, som bidrager med deres oplevelser af senfølger og tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fire kvalitative interviews. De kvalitative interviews suppleres med et litteraturstudie udført ved systematisk litteratursøgning.

Formålet med specialet er, at bidrage til et beslutningsgrundlag til forandring af sundhedsfremmende initiativer til personer med senfølger af kræft i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs opfølgning på denne nyhed

Specialets interessefelt er at udbrede kendskabet til senfølger, idet at flere overlever kræft hvilket afstedkommer at flere oplever senfølger.

Senfølger anses som et folkesundhedsproblem, idet senfølger kan have konsekvenser for personen i form af bl.a. nedsat livskvalitet. Yderligere kan senfølger medføre økonomiske omkostninger for både personen og samfundet i form af manglende tilknytning til arbejdsmarkedet (Stergiou-Kita et al. 2014).

Yderligere kan manglende anerkendelse af senfølger fra bl.a. arbejdsgivere besværliggøre tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket kan medføre personlige konsekvenser som bl.a. social isolation og forringet selvværd (Carlsen 2013; Jensen & Svarre 2005).

På baggrund af ovenstående ønskes at bidrage med øget viden om senfølger og tilknytning til arbejdsmarkedet for deraf at forandre eksisterende initiativer rettet mod netop denne målgruppe. Dette idet international litteratur viser, at initiativer til at imødekomme personer med senfølgers behov ikke er tilstrækkeligt udviklede (Richardson et al. 2011).

Specialet afleveres den 7. juni 2017 med efterfølgende mundtlig eksamen. Herefter vil specialets resultater blive offentliggjort på Senfølgerforeningens hjemmeside.

Ved interesse eller spørgsmål kan der rettes henvendelse til specialegruppen pr. mail.

Med venlig hilsen

Michelle Bredvig Bjørnskov (mbredv08@student.aau.dk)

Rikke Strand (rstran15@student.aau.dk)

Referencer

Carlsen, K., 2013. Arbejdsliv. In C. Johansen, ed. Kræft - Senfølger og rehabilitering. Hans Reitzels Forlag, pp. 306–321.

Jensen, H.-H. & Svarre, H.M., 2005. Hvem tager sig af de kræftpatienter, som overlever men som betaler en pris for overlevesen? Lægemagasinet: for praktiserende læger, 5, pp.8–9.

Richardson, a. et al., 2011. Knowledge, ignorance and priorities for research in key areas of cancer survivorship: findings from a scoping review. British Journal of Cancer, 105(S1), pp.82–94.

Stergiou-Kita, M. et al., 2014. Qualitative meta-synthesis of survivors’ work experiences and the development of strategies to facilitate return to work. Journal of Cancer Survivorship, 8(4), pp.657–670.