Invitation til foredrag samt generalforsamling 2020

09-03-2020
Senfølgerforeningen inviterer til ordinær generalforsamling og et foredrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi onsdag den 22. april.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 22. april

Center for Kræft & Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 Kbh. N

og invitation til et foredrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi

Kl 17.00-18.00 Professor emeritus, dr.phil. et lic.pharm Jørgen Rassing causerer over teori og selvoplevet praksis med 5 års cancerpakke efterfulgt af gentagne behandlinger. Foredraget vil indeholde nedenstående punkter:

 • Oplevelse af virkning, bivirkninger og senfølger
 • Hjælp til selvhjælp til et godt liv
 • Støtte fra ”Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger”

Tilmeld dig foredraget her.


Kl 18.00-18.20
Pause. Der serveres sandwich og en let forfriskning.


Kl 18.20 afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING
for foreningens medlemmer. Pårørende er velkomne. Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 2019
 6. Kontingent, herunder medlemsservice
 7. Valg af bestyrelse, jf. § 6 stk. 1
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 6 stk. 2
 9. Eventuelt

Med henvisning til pkt. 4 foreslår bestyrelsen, at § 4 Kontingent ændres til: ”Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år – Ved manglende betaling sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse”.

Eventuelle forslag tilsendes bestyrelsen v/formand Marianne Nord Hansen, Rosenørns Alle 11, 4. th, 1970 Frederiksberg C eller pr. mail til: formand@senfoelger.dk senest den 8. april 2020.

 

Med venlig hilsen

Marianne Nord Hansen
Formand for Senfølgerforeningen